investér i konkurrencedygtig offentlig transport


af Keld Simonsen, Selskabet for Rationel Almen Planlægning


Grafikken er udarbejdet af Atkins og Moe Tetraplan for Region Hovedstaden i 2018Region Hovedstaden har lavet en ny Trafik- og mobilitetsplan fra april 2019. Rapporten skriver side 61:

"I Trafik- og mobilitetsplanen vil hovedfokus være på kollektiv trafik og cykling, fordi det er helt nødvendigt at flytte bilister til disse transportmidler for et reducere trængslen. Som de forudgående analyser viser, er det ikke muligt at løse mobilitetsudfordringerne ved udbygning af vejnettet."


Så de skriver meget om cykler og tog. Det er forfriskende at se planer der går op imod mantraet om at selvkørende el-biler løser alle transport- og miljøproblemer. Elbiler er da et fremskridt, men der medgår ganske meget CO2 til fremstillingen og bortset fra mellemlange strækninger i dårligt betjente områder med offentlig transport, samt hvor der er særlige transportbehov fx for håndværkere, er bilen ofte en dårlig trafikløsning.


Biler er dårlige trafikløsninger i storbyen, hvor de fylder for meget og ødelægger bymiljøet, samt er langsomme og støjende og ineffektive på kortere distancer. Cyklen er et hurtigere transportmiddel på afstande op til 5 km. og fylder langt mindre.


På længere afstande kan offentlig transport være hurtigere end bilen ved dør-til-dør, især regionaltog, fjerntog og lokaltog i forbindelse med cykel, som vist i Region Hovedstadens nye Trafik- og mobilitetsplan. Side 16 i rapporten skrives, idet de omtalte figurer er vist øverst i denne artikel:

"På figur 3.3a ses forskellen i rejsetid mellem en kollektiv rejse og en bilrejse til København H i myldretiden. Bortset fra områderne tæt på destinationen, er det omkring stationerne på regional- og fjerntogsnettet, at den kollektive rejse er hurtigere end bilrejsen. Her er det togets relativt høje rejsehastighed, som slår igennem.

Helt den samme effekt ses ikke omkring S-togsstationerne, da S-toget på grund af de mange stop har en lavere rejsehastighed. Dog står S-toget stærkt i de fingre/korridorer, hvor den parallelle vejforbindelse er trængselsramt fx i Frederikssundkorridoren.

Kombineret med cyklen (Figur 3.3b) er den kollektive transport betydeligt hurtigere, når det gælder dør-til-dør-transport. Dette ses ved, at de grønne områder er betydeligt større på figuren. Cykel som tilbringertransportform udvider det kollektive hovednets attraktion."

Det kan undre at regionen ikke tager konsekvensen af denne analyse og investerer derefter. Fx er Hillerød-korridoren ikke konkurrencedygtig, bl.a. fordi der ikke er regionaltog, men en lokaltogsforbindelse Hellerup-Hillerød med kun stop i Lyngby og Holte kunne vende billedet drastisk, og ved videre fremførelse af disse tog fra Hillerød på Lokaltogs strækninger i Nordsjælland som hurtigtog med få stop kunne konkurrenceforholdet her komme i overensstemmelse med Helsingør og Roskilde-strækningerne. Noget lignende kunne gøres på Køge- og Frederikssundlinjerne. Kysttbanelinjen kunne også hastighedsopgraderes og dermed få forbedret konkurrencesituationen.


Anlæg af en regionalbane Hellerup-Hillerød i klasse med Kbh-Roskilde kan med baggrund i udgifterne til Kbh-Køge-Ringsted banen nok gøres for under 5 mia med en rejsetid under 15 min, Kystbanen kan hastighedsopgraderes for under 500 mio. og alle lokaltogsstrækningerne i Nordsjælland kan hastighedsopgraderes for under 500 mio.


Dette er ret små beløb sammenlignet med hvad der er planlagt (side 6) der skal investeres i metro og motorveje i området, og hvor der ikke er særligt store tidsgevinster, fx Østlige ringvej - Havnetunnel, færdiggørelse af Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene, Ring 5 syd - motorvejsforbindelse fra Frederikssundsvej til Køge, Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro, Forlængelse af metroen fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum, samt forlængelse fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg samt Forlængelse S-banen fra Farum til Hillerød . Alle projekter der strider mod mobilitetsrapportens hovedkonklusion om ikke at udbygge bilinfrakstruktur, eller dette indlægs anbefaling om ikke at investere i ikke-konkurencedygtig skinneinfrastruktur.

En anden god idé er nok at investere i regionaltogsdrift i kombination med gratis cykelmedtagning i bykernen, dvs Købenjavns kommune, i stedet for at investere i ny metro som ikke er konkurencedygtig hverken med biler eller cykler. Hermed kombineres regionaltogets hurtighed med cyklens hurtighed på last mile, og et net byggende på cykelstationsnærhedsprincippet med max cykel-transporttid på 8-10 minutter til nærmeste station vil give en stationsafstand på cirka 5 km og dermed en gennemsnitsfart inklusive stop på cirka 100 km/t for toget. Denne hastighed er realiseret på Kbh-Roskilde regionatogsstrækningen med stop og er nok noget af det hurtigste storbytrafik i verden.


Region Hovedstadens Trafik- og mobilitetsplan fra maj 2019 kan findes på:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Trafik-_og_Mobilitetsplan/Documents/Trafik--og-mobilitetsplan.pdf